Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 25 2016

00monnnn066
7671 d294
Reposted fromlove-autumn love-autumn viastawrogin stawrogin
00monnnn066
00monnnn066
Muszę zebrać wszystko to, co o sobie wiem i wokół tej wiedzy jakoś zaplanować sobie życie.
— William Wharton, "Ptasiek"
00monnnn066
9891 3a63
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaecrivain ecrivain
00monnnn066

September 21 2016

00monnnn066
0382 9d96 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viamyzone myzone
00monnnn066
1205 c978 500
Reposted fromsamotnynawigator samotnynawigator viadice dice
00monnnn066
00monnnn066
2227 d822
unfuck yourself
Reposted fromStonerr Stonerr vialisiapanna lisiapanna
00monnnn066
follow your dreams!
00monnnn066
Reposted fromFlau Flau vialisiapanna lisiapanna
00monnnn066
9618 dac6
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialisiapanna lisiapanna

September 18 2016

00monnnn066
9353 7898
Reposted fromtrickster trickster viaarrependimento arrependimento
00monnnn066
00monnnn066
8966 607d 500
7419 1cc5
Reposted frompussyporn pussyporn viaarrependimento arrependimento
00monnnn066
1980 7085
Reposted fromFlau Flau viaarrependimento arrependimento
00monnnn066
6801 68f6 500
Małgorzata Halber, Najgorszy człowiek na świecie

September 17 2016

00monnnn066
8159 42b3
Reposted fromfelicka felicka viamyzone myzone
00monnnn066
Wydaje mi się, że kryzys w miłości jest niczym w porównaniu z miłością utraconą, z milczeniem i obojętnością, które nieuchronnie poprzedzają koniec. Kryzysy przynajmniej przeżywa się we dwoje, rozstania w dwóch odrębnych przestrzeniach samotności.
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaidosk8 idosk8
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl